SWAP-TLV 

 

 הינו מיזם הפועל יחד עם מוסדות וקהילות ברחבי העיר ת"א- יפו, במטרה לקדם את האפשרות של צריכה שיתופית. באמצעות הפעלת אירועי SWAP, מייצר המיזם הלכה למעשה, אלטרנטיבה כלכלית, חברתית וסביבתית, לתרבות הצריכה הקונבנציונאלית. אירועי ה-SWAP מאפשרים הזדמנויות רכישה שוות, שאינן מבוססות על הערך הכלכלי של המוצר, ומייצרים מפגש קהילתי ואירוע תרבותי אשר תורם ליצירה של קהילה מאוחדת המבוססת על סולידריות ושיתוף. בד בבד, מקדם המיזם סביבה ירוקה בשל הערכים האקולוגיים הגלומים בשימוש החוזר במוצרים המוחלפים.