GSS Metoda Reports – מערכת מחקר לניתוח נתוני סקר 


מספר פרויקט: 130113

 

שם הסטודנט המציג:
תמיר סיני

 

שם הפרויקט: GSS Metoda Reports – מערכת מחקר לניתוח נתוני סקר

 

שם המנחה: אמיר קירש

 

שם הסדנא: אינטרנט

 

תקציר הפרויקט: 

מערכת הפקת הדו"חות האוטומטיים הנה מערכת אינטרנטית אשר מאפשרת ניתוח סטטיסטי  והצגה גרפית של נתונים בסקרים אגרגטיביים.

תכנון המערכת בוצע בשיתוף פעולה עם ד"ר גלית סיני קרמונה מחברת "מתודה יישומי מחקר". תכנון המערכת ובנייתה מבוסס על שיתוף פעולה בין הידע הטכנולוגי לבין ידע מתודולוגי, הקשור לאופני ניתוח נתונים סטטיסטיים בסקרים והצגה ידידותית לקורא של הנתונים האגרגטיביים.

מערכת זו תתממשק עם מערכת סקרי האינטרנט הייחודית של חברת "מתודה" (GSS – Galit Survey System) ותהווה נדבך נוסף באוטומטיזציה של תהליך איסוף הנתונים בסקרים וסיכומם ללקוחות החברה.

יישומי המערכת ויתרונותיה באים לידי ביטוי בשני היבטים עיקריים:

1) הפקה אוטומטית של נתונים/מצגות שעד כה מבוצעים באופן ידני. משמעות האוטומטיזציה היא חסכון בזמן, חסכון בעלויות ביצוע הסקר, חיסכון בכוח אדם.

2) הפקת נתונים ויצירת מצגות ישירות על ידי הלקוח – יתרון זה רלוונטי בעיקר לפרויקטים מורכבים שדורשים ניתוח נתונים וסיכום הממצאים עבור מחלקות שונות בארגון. מאפיין זה של המערכת מאפשר חסכון בעלויות ובזמן ביצוע המחקר, ומאפשר ללקוח להתמקד בניתוח סטטיסטי ספציפי הרלוונטי לשאלות המחקר העולות בהקשר למחלקה שלו.