HovNet 


מספר פרויקט: 140709

שמות הסטודנטים המציגים:
לויעד לוי
איתי חיון

שם פרויקט: HovNet

שם המנחה: ד"ר אלכס קומן

שם סדנה: ניתוח מערכות

 

תקציר הפרוייקט:

פרויקט "חובנט" הינו פרויקט המיועד למשרדי עורכי דין בתחום גביית חובות, ונועד לשיפור אפקטיביות שירות הלקוחות כמענה משלים למערכות הניהול הפנים משרדיות הקיימות בשוק.
התמקדות המערכת הינה שיפור כלל הפעילויות בשרשרת הערך של "תיק חוב" וזאת על ידי הנגשת הפעולות השונות הנדרשות לביצוע על ידי הלקוח ברשת האינטרנט, באופן זמין ומאובטח.

המערכת מאפשרת ללקוח לבצע בין היתר את הפעולות הבאות:

1.      פתיחת תיק גבייה חדש לטיפול ע"י המשרד

2.      יזום בקשות  לטיפול על ידי המשרד, בתי משפט ורשויות החוק.

3.      צפייה בסטטוס כולל ומקיף של התיקים הנמצאים בעבודה.

4.      מערכת התראות בדואר אלקטרוני לשינויים הנעשים בתיקים פתוחים.

5.      מערכת דוחות ו-dashboards ללקוח.

6.      מערכת ניהול משתמשים והרשאות.

המערכת הינה חלק ממהלך אסטרטגי שמוביל המשרד בשיפור התהליכים העסקיים והתפעוליים השונים ומטרתה לייצר ערך רב בתחומים השונים.