ilife 


מספר פרויקט: 141303

שמות הסטודנטים המציגים:

נתנאל יעיש
רועי אגדיש
שלומי יני

שם הפרויקט: ilife

שם המנחה: ד"ר טומה גבר 

שם הסדנה: Home Communications

 

תקציר הפרויקט:

פרויקט ilife  נולד מתוך צורך של חולים ומטופלים בתרופות רבים הצורכים תרופות באופן יומיומי. לעתים, אלה לא זוכרים/מקפידים לקחת את התרופות בזמן.  מהות המערכת הינה מתן התראה למשתמשים במועד הנדרש לנטילת התרופה.     
ההתראה היא קולית וויזואלית על גבי מסך המערכת, בנפרד מוצג התא הספציפי בקופסה ממנו יש לקחת את התרופה. בנוסף, המערכת כוללת גם התראות בנוגע להכנות הנדרשות לביצוע על ידי המשתמש לפני לקיחת התרופות, בהתאם למצוין בהוראות הרופא.
יתרה מזאת, במקרה שהתבצעה פעילות חריגה (נניח, תרופות הבוקר לא נלקחו בזמן) תישלח התראה מתאימה לגורם המוסמך לכך על ידי המשתמש.
המערכת מאפשרת גם, במקרה הצורך, לבצע הצצה וירטואלית בקופסה על-מנת לראות אילו תרופות יש לקחת בחלקי היום השונים.
זוהי מערכת cross-platform שבפיתוחה השתמשנו בטכנולוגיית net. (בצד השרת) וב- HTML5 (בצד הלקוח) כך שניתן להשתמש בה ב-PC ובמובייל כאחד.