מעוניינים ללמוד אצלנו ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
מעוניין/ת ב
התמחויות
מעוניין/ת לקבל מידע מהאקדמית
 

 

האקדמית > ידיעון > ידיעון תשע"א > ביה"ס לממשל וחברה

 

  בית הספר לממשל וחברה

דיקן: פרופ' נעמי חזן

מרכזת לימודי הסוציולוגיה: ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

מטרת התוכנית
מטרת התוכנית היא להקנות לסטודנטים מיומנות בנושאים הקשורים לתחומי הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. בעזרת הידע שרוכשים בתחום  מדע המדינה וסוציולוגיה יוכלו הסטודנטים לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים ולהשוותם לתהליכים עכשוויים המתרחשים בסביבתם ובעולם הרחב. מושם דגש מיוחד על החברה הישראלית ועל הפוליטיקה הישראלית במבט השוואתי. במסגרת זו עוברים הסטודנטים גם התנסות מעשית מודרכת.
במרכז התוכנית עומדים קורסי יסוד בנושאים הבאים: סדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם, פוליטיקה בינלאומית, תהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן תרבות ופוליטיקה. בהמשך הלימודים מתבקשים הסטודנטים לבחור בהתמחות באחד מחמישה מקבצים: החברה האזרחית, ממשל וחברה בישראל, מדיניות ציבורית, פוליטיקה בינלאומית וחטיבה מורחבת בתקשורת פוליטית. במסגרת מקבצי ההתמחות נחשפים הסטודנטים לגישות עיוניות מתקדמות ולעולם העשייה.
תוכניות ההתמחות מפורטות בהמשך.

מבנה תוכנית הלימודים:
היקף לימודי התוכנית הוא 112 נ"ז. התוכנית מורכבת מקורסי חובה, קורסי התמחות, קורסי בחירה, התמחות מקצועית וסמינר.
להלן טבלה המפרטת את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכל אחת מן המסגרות:

מסגרת קורסי חובה

לימודי התמחות

מסגרת סמינר

מסגרת קורסי בחירה

סה"כ

מסגרת קורסי התמחות (מקבץ)

מסגרת התמחות מקצועית

62

16

6

4

24

112

*  מבנה תכנית הלימודים בצירוף החטיבה לתקשורת פוליטית שונה; פירוט מופיע בסעיף 2 בהמשך.

 

קורסי החובה

שנה א'

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

סמסטר א'

קריאת מקורות וכתיבת עבודות במדעי החברה

2

---

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

4

---

מבוא למדע המדינה

4

---

מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית 1

4

---

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה

4

---

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

סמסטר ב'

 

 

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

4

מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית א'

מבוא לפוליטיקה השוואתית

4

---

מבוא לסטטיסטיקה

5

---

המשטר במדינת ישראל 1

4

---

מבוא לאנתרופולוגיה

4

---

סה"כ קורסי חובה שנה א'

39

 

1 ניתן ללמוד את הקורס גם בשנה השנייה ללימודים.


שנה ב'

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

סמסטר א'

מבוא לשיטות מחקר

4

מבוא לסטטיסטיקה

תולדות הרעיון הפוליטי א'

2

מבוא למדע המדינה

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

4

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

-המקורות ההיסטוריים    
 והאינטלקטואליים של מדעי החברה

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

3

---

סמסטר ב'

שיטות מחקר איכותניות

4

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

-מבוא לשיטות מחקר  

תולדות הרעיון הפוליטי ב'

2

תולדות הרעיון הפוליטי א'

תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו 

4

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

סה"כ קורסי חובה שנה ב'

23

 

 

התמחות מקצועית – שנה ג'*

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

התמחות מקצועית באחת משלוש ההתמחויות הבאות עפ"י מקבץ ההתמחות הנבחר (פירוט בהמשך):
- התמחות בארגונים אזרחיים
- התמחות במינהל ציבורי
- התמחות בארגונים בינלאומיים

6

בהתאם לסוג ההתמחות – פירוט בהמשך

*אפשרות להשתלב בהתמחות המקצועית בשנה ב' תינתן על בסיס מקום פנוי


סמינר – שנה ג'

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

סמינר- שנתי

4

שיטות מחקר איכותניות

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

פירוט הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"א מופיע בהמשך.

פירוט על לימודי ההתמחות
לימודי ההתמחות כוללים מסגרת תיאורטית (מקבץ קורסי התמחות) ומסגרת מעשית (התמחות מקצועית).

מסגרת קורסי התמחות:

לקראת סוף שנה א' יתבקשו הסטודנטים לבחור באחד ממקבצי ההתמחות הבאים:

א. מקבץ בחברה האזרחית

ב. מקבץ בפוליטיקה ובחברה הישראלית

ג. מקבץ במדיניות ציבורית

ד. מקבץ בפוליטיקה בינלאומית

עד לסיום התואר יש ללמוד קורסים בהיקף של לפחות 16 נ"ז מהמקבץ הנבחר. קורסים שיילמדו מעבר למכסה זו ייחשבו לקורסי בחירה.

הרחבה בנושא מקבצי ההתמחות ופירוט הקורסים המוצעים  עפ"י סיווג למקבצים מופיעים בהמשך.

התמחות מקצועית:

החל משנה ב' יוכלו סטודנטים, אשר לומדים במקביל לפחות קורס אחד מתוך מקבץ קורסי ההתמחות הרלוונטי, להשתתף בהתמחות מקצועית. ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות יתנסו הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

יש לבחור באחת משלוש ההתמחויות המקצועיות בהתאמה למקבץ קורסי ההתמחות הנבחר:

מקבץ קורסי התמחות

 

התמחות מקצועית

דרישה ללימוד במקביל

חברה אזרחית

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים

 

מדיניות ציבורית

התמחות מקצועית במינהל ציבורי

מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית

פוליטיקה בינלאומית

התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים

מבוא ליחסים בינלאומיים (קורס חובה לבוחרים בהתמחות זו)

פוליטיקה וחברה ישראלית (המקבץ הכללי)

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים
או במינהל ציבורי

 


הרחבה בנושא מקבצי ההתמחות ופירוט הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"א עפ"י סיווג למקבצים
:

א. מקבץ התמחות בחברה האזרחית

בעשור האחרון גרמו שינויים פוליטיים, חברתיים וכלכליים להתרחבות החברה האזרחית והארגונים השונים הפועלים בה: ארגונים לא ממשלתיים, ארגוני מתנדבים, ארגוני עובדים ועמותות לקידום זכויותיהם של קבוצות שונות בחברה.
מקבץ הקורסים נועד להעניק לסטודנטים תשתית אקדמית להבנת החברה האזרחית והזדמנות להתנסות מעשית בתחום.
הקורסים הרלוונטיים לנושא החברה האזרחית ושינוי חברתי יינתנו במסגרת מקבץ התמחות א'.
הקורסים המוצעים  בשנה"ל תשע"א:

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'

גבריות במשבר

2

---

מגדר וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סביבה ופוליטיקה

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סוציולוגיה של ארגונים

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

פוליטיקה וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

קבוצות חברתיות בישראל בראי התקשורת 1, 2

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סמסטר ב'

אחריות חברתית של עסקים

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

יזמות פוליטית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מדינת רווחה ואי שוויון

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מעורבות חברתית בשלטון המקומי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

משפחה וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת 2,3

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

תיאוריות פמיניסטיות

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

   1 זהה לקורס "החברה הישראלית בראי התקשורת א'" שניתן בשנים קודמות.   
 
 2 קורס בחירה בתכנית בצירוף החטיבה בתקשורת פוליטית, תינתן עדיפות ברישום לסטודנטים מתכנית זו.
  
 3 זהה לקורס "החברה הישראלית בראי התקשורת ב'" שניתן בשנים קודמות.            

ב. מקבץ התמחות בפוליטיקה וחברה ישראלית

רוב המחלקות למדע המדינה וסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ מדגישות היבטים תיאורטיים והשוואתיים של לימודי חברה ופוליטיקה. מטרת מקבץ זה לאפשר היכרות מקרוב של סוגיות מרכזיות בחברה ובפוליטיקה בישראל. מקבץ הקורסים נועד להעניק לסטודנטים תשתית אקדמית להבנת תהליכים מרכזיים בישראל והזדמנות להתנסות מעשית בתחום.
הקורסים הרלוונטיים לנושא הפוליטיקה והחברה בישראל יינתנו במסגרת מקבץ התמחות ב'.

הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"א:

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'

בטחון ותקשורת

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

גבריות במשבר

2

---

"החיים בשחור-לבן": החברה החרדית בישראל

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

יחסי צבא, חברה ופוליטיקה בישראל

2

---

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א' (שנתי) 1  

2

---

מגדר וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

משפט ופוליטיקה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סביבה ופוליטיקה

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

סוציולוגיה של ארגונים

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

פוליטיקה וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

קואליציות בעולם דמוקרטי

2

מבוא למדע המדינה

ריבוד, מוביליות ואי שוויון

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

סמסטר ב'

אחריות חברתית של עסקים

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

הכנסת ובתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: מבט השוואתי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

יזמות פוליטית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב' (שנתי) 1

2

רישום לחלק א' של הקורס

מדינת רווחה ואי שוויון

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מעורבות חברתית בשלטון המקומי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

משפחה וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

רפורמות במנהל הציבורי בארץ ובעולם

3

מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית

תיאוריות פמיניסטיות

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

1  הקורס מתקיים במתכונת שנתית (א'+ב')

 

ג. מקבץ התמחות במדיניות ציבורית
אחד האתגרים המרכזיים בישראל היום הוא הצורך להשביח את המנהל הציבורי והשירותים  הניתנים לאזרח. מטרת מקבץ זה להכשיר סטודנטים לעבודה במגזר הציבורי באמצעות הענקת תשתית אקדמית להבנת מבנה מוסדות ממשלתיים וציבוריים ותפקודם והזדמנות להתנסות מעשית בתחום. הקורסים הרלוונטיים לנושא מדיניות ציבורית יינתנו במסגרת מקבץ התמחות ג'.
הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"א:

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'

יחסי צבא, חברה ופוליטיקה בישראל

2

---

משפט ופוליטיקה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סביבה ופוליטיקה

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סמסטר ב'

הכנסת ובתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: מבט השוואתי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

יזמות פוליטית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מדינת רווחה ואי שוויון

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

מעורבות חברתית בשלטון המקומי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

משפט ותקשורת 1

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

רפורמות במינהל הציבורי בארץ ובעולם

3

מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית

 1 קורס בחירה בתכנית בצירוף החטיבה בתקשורת פוליטית, תינתן עדיפות ברישום לסטודנטים מתכנית זו.

ד. מקבץ התמחות בפוליטיקה בינלאומית
תהליכי הגלובליזציה המואצים בשני העשורים האחרונים מחייבים בחינה מחודשת של מבנה המערכת הבינלאומית, הדינאמיקה שלה והשפעתה על תמורות באזורים שונים בעולם. מטרת מקבץ לימודים  זה, המאגד בתוכו מרכיבים מתחום היחסים הבינלאומיים ומתחום הפוליטיקה ההשוואתית, היא לאפשר היכרות קרובה יותר עם תהליכים מרכזיים בעולם  היום ולנתח את ההשפעות החיצוניות על החיים החברתיים,  התרבותיים והפוליטיים במקומות שונים. יושם דגש מיוחד על בדיקת תהליכים אלה באזור המזרח התיכון. לסטודנטים תינתן אפשרות לרכוש  התמחות מקצועית בארגון העוסק בנושאים בינלאומיים.

סטודנטים הבוחרים להתמחות במקבץ הלימודים בפוליטיקה בינלאומית יידרשו ללמוד את הקורס  "מבוא ליחסים בינלאומיים" במסגרת לימודי ההתמחות.

הקורסים הרלוונטיים לנושא הפוליטיקה הבינלאומית יינתנו במסגרת מקבץ התמחות ד'.

הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"א:

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

לימוד במקביל

סמסטר א'

אפריקה השחורה: מכיבוש לעצמאות

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

חינוך, דעת ומדע באסלאם

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מבוא ליחסים בינלאומיים 1

3

---

מבוא למדע המדינה

קונפליקט וסולידאריות- מבט סוציו-אנתרופולוגי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

קואליציות בעולם הדמוקרטי

2

מבוא למדע המדינה

 

סמסטר ב'

 

 

 

אסלאם ותרבות המערב

2

---

 

הכנסת ובתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: מבט השוואתי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

התנועה הלאומית הפלסטינית

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מגדר ואסלאם

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מדיניות החוץ של ארה"ב

2

מבוא למדע המדינה

 

מדיניות החוץ של ישראל

3

מבוא למדע המדינה

 

פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

1  קורס זה הינו תנאי מוקדם לקבלה ללימודי התואר השני במדע המדינה בחלק מהאוניברסיטאות.

 
קורסי בחירה

 רשימת קורסי הבחירה כוללת את הקורסים של מקבצי ההתמחות השונים וקורסים נוספים.

 קורסים השייכים למקבצי התמחות אשר סטודנטים לא בחרו להתמחות בהם, ייחשבו לקורסי בחירה.

 להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"א:

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

לימוד במקביל

סמסטר א'

 

 

 

אנתרופולוגיה אורבנית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

אפריקה  השחורה- מכיבוש לעצמאות

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

בטחון ותקשורת 2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

גבריות במשבר

2

---

 

"החיים בשחור-לבן": החברה החרדית בישראל

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

הרפואה המודרנית: מבט היסטורי- חברתי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

זהויות בעידן הפוסט- מודרני

2

תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

 

חינוך, דעת ומדע באסלאם

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

יחסי צבא, חברה ופוליטיקה בישראל

2

---

 

יצירתיות ברדיו – סדנא מעשית א' (שנתי) 1, 2

2

---

 

יישומים סטטיסטיים בחקר ממשל וחברה

2

מבוא לסטטיסטיקה

 

מבוא ליחסים בינלאומיים 3

3

---

מבוא למדע המדינה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א' (שנתי) 1 

2

---

 

מגדר וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מוסדות התקשורת 2 מבוא לתקשורת פוליטית

משפט ופוליטיקה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

סביבה ופוליטיקה

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

סוציולוגיה של ארגונים

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

עיתונות ועיתונאות: מוסד,שליחות ומקצוע 2

2

---

 

פוליטיקה וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

קבוצות חברתיות בישראל בראי התקשורת 2, 4

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

קואליציות בעולם דמוקרטי

2

מבוא למדע המדינה

 

קונפליקט וסולידאריות- מבט סוציו-אנתרופולוגי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

ריבוד, מוביליות ואי שוויון

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מדיה חדשה: ווב 2.0 ותקשורת פוליטית 2

2

_ _ _

 

דיני תקשורת וחופש הביטוי 2, 5

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

 סמסטר ב'

 

 

 

אחריות חברתית של עסקים

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

אסלאם ותרבות המערב

2

---

 

היחיד במוסדות

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

הכנסת ובתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: מבט השוואתי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

התנועה הלאומית הפלסטינית

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

חינוך וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

טקסי מעבר

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

יזמות פוליטית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

ילדות והורות

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

יצירתיות ברדיו – סדנא מעשית ב' (שנתי)1

2

רישום לחלק א' של הקורס

 

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב' (שנתי) 1

2

רישום לחלק א' של הקורס

 

מגדר ואסלאם

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב''

 

מדיניות החוץ של ארה"ב

2

מבוא למדע המדינה

 

מדיניות החוץ של ישראל

3

מבוא למדע המדינה

 

מדינת רווחה ואי שוויון

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מדע, טכנולוגיה וחברה

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מעורבות חברתית בשלטון המקומי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

משפחה וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

משפט ותקשורת 2

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת 6

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

קריאה למצטיינים 7

3

ראו הערה מס' 7

 

רפואה, בריאות וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

רפורמות במינהל הציבורי בארץ ובעולם

3

מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית

 

תיאוריות פמיניסטיות

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

1     הקורס מתקיים במתכונת שנתית (א'+ב')
2
    קורס חובה/בחירה בתכנית בצירוף החטיבה בתקשורת פוליטית, תינתן עדיפות ברישום לסטודנטים מתכנית זו. 
3
    קורס זה הינו תנאי מוקדם לקבלה ללימודי התואר השני במדע המדינה בחלק מהאוניברסיטאות.
4
    זהה לקורס "החברה הישראלית בראי התקשורת א'" שניתן בשנים קודמות.           
5    זהה לקורס "דיני תקשורת ושידורים" שניתן בשנים קודמות
6
    זהה לקורס "החברה הישראלית בראי התקשורת ב' שניתן בשנים קודמות.           
7    מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' ו- ב' (עדיפות לשנה ג'). הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה     יימסרו  לקראת הרישום.

סמינרים
להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"א:

 • "בקרוב אצלך?": סוגיות במחקר על רווקות
 • הגירה ופליטות בין עבר להווה
 • הגירה לא אידיאולוגית לישראל
 • היבטיים חברתיים של בריאות וחולי 1
 • היבטים של יזמות
 • המשא והמסע אל הישראליות
 • זיכרון קולקטיבי- כוחו ומשמעותו
 • זכויות אדם בישראל
 • חברה אזרחית ושינוי חברתי
 • טכנולוגיה ושינויים בתפיסת האדם
 • לחשוב את השואה
 • מגדר ואתניות בשוק העבודה
 • נשים, משפחות ושוק העבודה 2
 • סטייה חברתית
 • סכסוכים וייצוגם בשיח הציבורי במזה"ת
 • ספורט, חברה ופוליטיקה
 • סקרי דעת קהל ככלי מחקר חברתי ופוליטי
 • עולמם של מתבגרים וצעירים
 • עושים שינוי: סוגיות חברתיות ופתרונן
 • רגשות חברתיים ופוליטיים
 • שיוט בקריביים מהתיישבות לתיירות
 • שיח של זכויות חברתיות- כלכליות בישראל
 • תנועות מחאה ואלימות פוליטית בישראל

1. בנוסף לדרישות הקדם המשותפות לכל הסמינרים יש ללמוד במקביל את הקורס "יישומים סטטיסטיים בחקר ממשל וחברה".
2
הסמינר ייפתח בסמסטר ב' (יתקיים לאורך סמסטר ב' וסמסטר קיץ); הרישום אליו יתאפשר במסגרת הרישום לסמסטר א'.

 

2. תוכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית
בית הספר לממשל וחברה פתח בשנה"ל תשס"ח חטיבת לימודים חדשה, המתמקדת בפוליטיקה ובתקשורת פוליטית  במסגרת תוכנית הלימודים לתואר בחברה-פוליטיקה.  
החטיבה בתקשורת פוליטית תצייד סטודנטים לתואר ראשון בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים משני התחומים, הפוליטיקה והתקשורת, שיאפשרו להם לגבש הבנה עמוקה וזווית ראייה רחבה מהרגיל על הקשר וההשפעות ההדדיות שבין הפוליטיקה לתקשורת. בבסיסה הרעיוני של החטיבה התובנה שלא ניתן להבין את הקשר בין הפוליטיקה לתקשורת ללא התמצאות בשני התחומים.

החברה בת זמננו היא חברה עתירת תקשורת. התקשורת החדשה אינה רק גורם מתווך, כפי שהייתה בעבר, אלא מנסה להיות גם גורם המעצב את החברה וסדר יומה, כמו גם גורם המגדיר דימויים, צרכים וציפיות.

חדירת התקשורת לכל השדות החברתיים מורגשת מאוד גם בשדה הפוליטי. אי אפשר היום להבין מהי פוליטיקה מבלי להכיר במרכזיותה של התקשורת ומבלי להבין מהם אופני הייצור התקשורתי, מהי הלוגיקה של התקשורת וכיצד אלה משפיעים על תהליכים ומוסדות פוליטיים.

מטרת התכנית:
החטיבה המורחבת בתקשורת פוליטית באה לתרום לאלה המבקשים להבין את הקשרים המורכבים בין התקשורת והפוליטיקה. מטרת החטיבה להקנות ידע, תובנות וכלי ניתוח בתחומי ההתארגנות וקבלת החלטות פוליטיות מזווית תקשורתית, עיצוב התרבות המשותפת והשיח הציבורי והבנייתה של פעולה פוליטית קולקטיבית. במסגרת החטיבה יוכלו הסטודנטים להעמיק ולהבין מהו הקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה, מהו אופי התלות ההדדית בין פוליטיקה ותקשורת בזירה הבינלאומית והמקומית וכן להכיר את אופי המלחמות החדשות והטרור הבינלאומי. סטודנטים בתוכנית יחשפו לשינויים שחלו במפת התקשורת בישראל, בדרכי ארגונם והפעלתם של אמצעי תקשורת ובהבנת הכלים החדשים בשיטות מדידת דעת קהל, החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים, כמו גם הגלובליזציה התקשורתית והשפעתה על ריבונות מדינות הלאום.

מבנה תכנית הלימודים:
החטיבה מורכבת מקורסי החובה הניתנים בבית הספר לממשל וחברה וממסגרת של קורסי חובה ייעודיים של החטיבה לתקשורת פוליטית. החטיבה ניתנת במסגרת השווה לחטיבה מורחבת באוניברסיטאות.

מסגרת קורסי חובה

בממשל וחברה

מסגרת קורסי חובה בחטיבה

מסגרת סמינר

בחטיבה

מסגרת התמחות מקצועית

מסגרת

קורסי בחירה

בממשל וחברה

מסגרת קורסי בחירה בחטיבה

סה"כ

62

 20

4

6

11

9

112

קורסי החובה (בממשל וחברה ובחטיבה)

 

שנה א'

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

לימוד במקביל

סמסטר א'

 

 

 

קריאת מקורות וכתיבת עבודות במדעי החברה

2

---

 

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

4

---

 

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה

4

---

 

מבוא למדע המדינה

4

---

 

מבוא לתקשורת המונים 1

5

---

 

סדנא בכתיבה עיתונאית א' (שנתי) 2,1 

2

---

 

סמסטר ב'

 

 

 

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

 

מבוא לפוליטיקה השוואתית

4

---

 

מבוא לסטטיסטיקה

5

---

 

מבוא לאנתרופולוגיה

4

---

 

מבוא לתקשורת פוליטית 1

5

מבוא לתקשורת המונים

 

סדנא בכתיבה עיתונאית ב' (שנתי) 2,1

2

רישום לחלק א' של הקורס

 

סה"כ קורסי חובה שנה א'

45

 

 

1 קורס חובה בחטיבה
2 הסדנא מתקיימת במתכונת שנתית (א' +ב')

 שנה ב'

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

סמסטר א'

מבוא לשיטות מחקר

4

מבוא לסטטיסטיקה

תולדות הרעיון הפוליטי א'

2

מבוא למדע המדינה

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המקורות ההיסטוריים והאינ' של מדה"ח

מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית

4

---

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

3

---

מוסדות התקשורת 1

2

מבוא לתקשורת פוליטית

סמסטר ב'

שיטות מחקר איכותניות

4

מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  ב'
מבוא לשיטות מחקר

תולדות הרעיון הפוליטי ב'

2

תולדות הרעיון הפוליטי א'

המשטר במדינת ישראל

4

---

תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

4

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

דיני תקשורת וחופש הביטוי 2,1

2

מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  ב'

מדיה חדשה: ווב 2.0 ותקשורת פוליטית 3,1

2

---

סה"כ קורסי חובה שנה ב'

37

 

1 קורס חובה בחטיבה
2
  זהה לקורס "דיני תקשורת ושידורים" שניתן בשנים קודמות
3  ניתן ללמוד קורס זה גם בשנה השלישית לימודים

התמחות מקצועית

שנה ג'*

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

התמחות מקצועית:
התמחות במוסדות תקשורת העוסקים בנושאים חדשותיים או במוסדות הפועלים ע"מ להשפיע על הסיקור התקשורתי

6

לימוד במקביל של קורס אחד לפחות מתוך קורסי הבחירה בחטיבה

*אפשרות להשתלב בהתמחות המקצועית בשנה ב' תינתן על בסיס מקום פנוי


סמינר

שנה ג'

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

סמינר - שנתי

4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
שיטות מחקר איכותניות

הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"א:

 • דיפלומטיה מתוקשרת
 • פוליטיקה וחברה בעידן המידע


קורסי בחירה בחטיבה

יש ללמוד קורסים בהיקף של לפחות 9 נ"ז ממסגרת זו. קורסים שיילמדו מעבר למכסה זו ייחשבו לקורסי בחירה בממשל וחברה.

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"א:

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

סמסטר א'

 

 

בטחון ותקשורת 2 מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

יצירתיות ברדיו - סדנא מעשית א' (שנתי) 1

2

---

עיתונות ועיתונאות: מוסד, שליחות ומקצוע

2

---

קבוצות חברתיות בישראל בראי התקשורת 2  

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סמסטר ב'

 

 

יצירתיות ברדיו - סדנא מעשית ב' (שנתי) 1

2

רישום לחלק א' של הקורס

משפט ותקשורת

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

סדנת יצירה טלוויזיונית בעידן הדיגיטלי3 3

סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת 4

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

1 הקורס מתקיים במתכונת שנתית (א'+ב')
2 זהה לקורס "החברה הישראלית בראי התקשורת א'" שניתן בשנים קודמות.            
3
 זהה לקורס "טלוויזיה בעידן הדיגיטלי'" שניתן בשנה"ל תש"ע.            
4
 זהה לקורס "החברה הישראלית בראי התקשורת ב' " שניתן בשנים קודמות.           

קורסי בחירה בממשל וחברה

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"א:

שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

לימוד במקביל

סמסטר א'

 

 

 

אנתרופולוגיה אורבנית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

אפריקה השחורה- מכיבוש לעצמאות

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

גבריות במשבר

2

---

 

"החיים בשחור-לבן": החברה החרדית בישראל

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

הרפואה המודרנית: מבט היסטורי- חברתי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

זהויות בעידן הפוסט- מודרני

2

תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

 

חינוך, דעת ומדע באסלאם

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

יחסי צבא, חברה ופוליטיקה בישראל

2

---

 

יישומים סטטיסטיים בחקר ממשל וחברה

2

מבוא לסטטיסטיקה

 

מבוא ליחסים בינלאומיים 1

3

---

מבוא למדע המדינה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א' (שנתי)2

2

---

 

מגדר וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

משפט ופוליטיקה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

סביבה ופוליטיקה

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

סוציולוגיה של ארגונים

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

פוליטיקה וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

קואליציות בעולם דמוקרטי

2

מבוא למדע המדינה

 

קונפליקט וסולידאריות- מבט סוציו-אנתרופולוגי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

ריבוד, מוביליות ואי שוויון

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

 סמסטר ב'

 

 

 

אחריות חברתית של עסקים

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

אסלאם ותרבות המערב

2

---

 

היחיד במוסדות

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

הכנסת ובתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: מבט השוואתי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

התנועה הלאומית הפלסטינית

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

חינוך וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

טקסי מעבר

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

יזמות פוליטית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

ילדות והורות

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב' (שנתי) 2

2

רישום לחלק א' של הקורס

 

מגדר ואסלאם

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מדיניות החוץ של ארה"ב

2

מבוא למדע המדינה

 

מדיניות החוץ של ישראל 

3

מבוא למדע המדינה

 

מדינת רווחה ואי שוויון

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מדע, טכנולוגיה וחברה

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

מעורבות חברתית בשלטון המקומי

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

משפחה וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית

2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

קריאה למצטיינים 3

3

ראו הערה מס' 3

 

רפואה, בריאות וחברה

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

רפורמות במינהל הציבורי בארץ ובעולם

3

מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית

 

תיאוריות פמיניסטיות

3

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

1 קורס זה הינו תנאי מוקדם לקבלה ללימודי התואר השני במדע המדינה בחלק מהאוניברסיטאות

2 הקורס מתקיים במתכונת שנתית (א'+ב')

3 מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' ו- ב' (עדיפות לשנה ג'). הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך   
      הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.

 

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התוכניות
בוגרי התוכנית, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

א. לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התוכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.

ב. לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תוכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

דוגמאות לתוכניות מסוג זה:

 • התוכנית למדיניות ציבורית ותוכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התוכנית בהתנהגות ארגונית והתוכנית במינהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התוכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

 המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 
לראש הדף  |  שלח לחבר  |  גירסה להדפסה


קמפוס האקדמית תל אביב-יפו, רח' רבנו ירוחם 2, ת"א-יפו. טל' ליצירת קשר 6086*  |  מפת הגעה  |  webmaster@mta.ac.il
פותח ע"י malam-team