מעוניינים ללמוד אצלנו ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
מעוניין/ת ב
התמחויות
מעוניין/ת לקבל מידע מהאקדמית
 

 

האקדמית > ידיעון > ידיעון תשע"א > תקנון לימודים לתואר "מוסמך"

 

תקנון לימודים לתואר "מוסמך"

1. "סטודנט" הינו מי שנתמלאו בו כל התנאים שלהלן:

1.1 שהוא בעל תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון גמר 75 לפחות, שנרשם ללימודים לתואר "מוסמך" במכללה, עמד בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה ובתנאים המיוחדים של יחידת/תוכנית הלימודים אליה ביקש להתקבל, ובקשתו אושרה על ידי ועדת הקבלה של יחידת הלימודים.

1.2 עשה את כל הנדרש למימוש לימודיו, כולל רישום לקורסים והסדרת שכר לימוד.

2. סוגי מעמד נוספים של סטודנט

2.1 סטודנט על תנאי

2.1.1 סטודנט על תנאי הוא:

(א) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שטרם השלים את הדרישות לקבלת תואר "בוגר"; או(ב) סטודנט שהתקבל ללימודים לתואר "מוסמך" אף שציונו הסופי בלימודיו לתואר "בוגר" נמוך מ-75.

2.1.2 לימודיו של סטודנט כאמור בסעיף 2.1.1   (א) יותנו בכך שישלים את הדרישות שיזכו אותו בתואר "בוגר", בציון סופי של 75 לפחות, תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת קבלה/הוראה, פרק זמן שלא יעלה על שנת הלימודים אחת.

2.1.3 לימודיו של סטודנט כאמור בסעיף  2.1.1 (ב) יותנו בכך שיבצע, בהתאם לכללי המכללה ו/או יחידת הלימוד, מטלות מיוחדות שיוטלו עליו עם קבלתו, כגון, השגת ממוצע ציונים מינימאלי בלימודי השנה הראשונה.

2.1.4 סטודנט על תנאי יהפוך לסטודנט מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע אם ישלים ו/או יבצע הדרישות האמורות בסעיף 2.1.2או 2.1.3, הכול לפי העניין, בפרק הזמן שיקבע לכך.

2.1.5 לימודיו של סטודנט על תנאי שלא יעמוד בדרישות האמורות בסעיף  2.1.2  או 2.1.3, הכל לפי העניין, בפרק הזמן שייקבע לכך, יופסקו.

2.1.6 סטודנט על תנאי זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גליון ציונים) תוך ציון מעמדו".

2.2. סטודנט במעמד מיוחד:

2.2.1 סטודנט בעל תואר אקדמי ממוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, שעל פי החלטה מנומקת של ועדת הקבלה של יחידת/תוכנית הלימודים או של סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, התקבל ללימודים שלא לקראת תואר "מוסמך" אלא ללימודי קורסים בודדים או לתוכנית השלמות.
מספר הקורסים שיהיה רשאי סטודנט במעמד זה ללמוד ונושאיהם ייקבעו על ידי ראש התוכנית.
משך הלימודים של סטודנט במעמד מיוחד שאינו לומד במסגרת תוכנית השלמות לא יעלה על שנה אחת.

2.2.2 סטודנט במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש עבודות ותרגילים במקצועות בהם הורשה להשתתף.

2.2.3 סטודנט במעמד מיוחד לא יהא זכאי לתואר אקדמי ולימודיו במעמד זה לא יקנו לו זכויות מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי. ההכרה בלימודים הקודמים של סטודנט במעמד מיוחד שיתקבל ללימודי תואר "מוסמך", כחלק מלימודי התואר, תהיה טעונה אישור יחידת הלימודים.

2.2.4 סטודנט במעמד מיוחד זכאי לקבלת אישור על לימודיו תוך ציון מעמדו.

3. דרישות המתייחסות לשפה האנגלית ולשפה העברית

רמת עברית:
בחינת ידע בעברית תידרש מכל מי שהן תעודת הבגרות שלו והן תוארו האקדמי הוענקו לו ממוסד בחו"ל.
על מנת שיהיה זכאי להתחיל בלימודים לתואר "מוסמך" במכללה על מועמד להגיע לרמה "א"  בבחינת ידע בעברית  - יע"ל (פרטים נוספים - בחוברת מידע למועמדים). המועד האחרון להשגת רמת "הפטור" הינו תום שנת הלימודים הראשונה לתואר.

רמת אנגלית:
בחינת מיון באנגלית (בחינת אמי"ר) תידרש ממועמדים מחו"ל שלימודיהם התיכוניים ולימודי התואר הראשון שלהם לא נעשו בשפה האנגלית. על מנת שיהיה זכאי להתחיל בלימודים לתואר שני במכללה על המועמד להגיע לרמת "בינוני" לפחות ולהשיג את רמת הפטור עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר.
רמת השפה האנגלית של בוגרי מוסדות ישראליים המעניקים תואר שונה מן התואר המוענק ע"י המכללה, תיבדק במסגרת בדיקת מכלול לימודיהם לתואר ראשון.

4. מכסת הלימודים לתואר "מוסמך"

מכסת הלימודים לתואר "מוסמך" (לרבות סמינריונים) תיקבע ע"י יחידת הלימודים. מכסת הלימודים לסטודנט שקיבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים במוסד להשכלה גבוהה תהיה לפחות שני שלישים ממכסת שעות הלימוד לתואר הנלמד. הפטור לא יחול על מטלות דוגמת פרויקט, בחינת כשירות וכו'.

5. משך הזמן המירבי לסיום הלימודים לתואר "מוסמך"

על הסטודנט לסיים את כל חובותיו לקראת תואר "מוסמך" תוך שנתיים, לכל היותר, מתחילת לימודיו (כולל תקופות הפסקת לימודים). עם זאת, יחידת לימודים רשאית לקבוע משך זמן ארוך יותר לסיום הלימודים לקראת תואר "מוסמך"  בתנאי שלא יעלה על ארבע שנים.

6. תואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב

בעל תואר "מוסמך" המבקש ללמוד לקראת תואר "מוסמך" נוסף בתחום לימודים קרוב, יידרש להשלים לפחות שני שלישים ממכסת שעות הלימוד, כמתחייב מתכנית הלימודים. הגדרה של תחום לימוד קרוב הינה בסמכות יחידת הלימודים.

7. רישום לקורסים

לקראת כל סמסטר מתקיים רישום לקורסים. על הסטודנט להרשם לקורסים אותם הוא מעוניין ללמוד. על מנת להבטיח את תקינות הרישום, על הסטודנט למלא אחר התקנות האלה:

א. ככלל, הרישום לקורסים מתבצע  בשיטת הרישום מרחוק במועדי הרישום  הנקבעים  לקראת כל סמסטר. הוספת שם סטודנט ברשימת הנוכחות על-ידי המרצה או מתן אישור על-ידי המרצה  להצטרפות לקבוצה אינם מהווים רישום לקורס.

ב. 
בקורס שיש בו שיעור ותרגיל, חייב הסטודנט להירשם הן לשיעור והן לתרגיל. סטודנט שהשתתף בקורס אליו לא נרשם, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ואם ניגש, ציונו לא יוכר.

ג. 
חל איסור מוחלט להרשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם באופן מלא או חלקי.

ד. הרישום כשלעצמו אינו אישור לזכאות ללמוד את הקורס. רק סטודנט הממלא אחר כל הדרישות - האקדמיות והתקנוניות - ייחשב לסטודנט בקורס.

ה. רישום מאוחר ושינויים במערכת (החלפת קבוצה, הוספת קורס) רשאי הסטודנט לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר (א' ו-ב'). לא ניתן להירשם לקורס לאחר מועד זה. סטודנט המעוניין ברישום חוזר לקורס (קורס בו הוא ממתין לתוצאות סופיות) חייב להירשם עד תום השבוע השני של הסמסטר. סטודנט שיבטל רישום לקורסים במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר לא יחוייב בתשלום שכ"ל בגין קורסים אלה.

ו. סדרי הרישום עשויים להשתנות מסמסטר לסמסטר. על הסטודנט לעקוב אחר המודעות בנושא זה המתפרסמות לפני כל תקופת רישום.

ז.מי שהתקבל לתוכנית לימודים, אך לא נרשם לקורסים בתוכנית זו בסמסטר אליו התקבל, לא ייחשב כסטודנט בתוכנית.

8. מילוי חובות קורס

חובות הקורס מובאות לידיעת הסטודנט באמצעות הסילבוס הנמסר לו בתחילת כל קורס. חל שינוי בסילבוס, ידאג מרצה הקורס כי הסטודנטים יקבלו על כך הודעה בדואר האלקטרוני וכי הסילבוס המעודכן יפורסם באתר האינטרנט של המכללה. הקורסים במכללה מתקיימים לרוב בשיטת ההוראה הפרונטלית, המבוססת על ההנחה כי הסטודנט נוכח בשיעורים, קורא את חומר הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיוני הכתה. לפיכך, כל שנאמר ומוצג בשיעור, בין אם על-ידי המרצה בהרצאותיו, בתשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך דיון שנערך בכיתה, מהוה חלק מהותי של חומר הלימוד והסטודנט יכול להידרש להוכיח בקיאותו בחומר זה, במבחן, בבוחן, או בכל מטלה אחרת שתוטל עליו. סטודנט שאינו ממלא את כל דרישות הלימודים צריך להביא בחשבון את האפשרות שלא יורשה לסיים את הקורס. בסמכות מרצה הקורס לשלול מסטודנט שלא מילא את מלוא הדרישות את הזכות לסיים את הקורס, כלומר, לגשת לבחינה או להגיש את מטלת סיום הקורס.

א. נוכחות בשיעורים
קביעת חובת נוכחות היא בסמכות מרצה הקורס. נעדר הסטודנט או לא השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחייב זאת, רשאי המרצה לשלול מן הסטודנט את זכות הבחינה בקורס. במקרה זה ידווח סימול ציון ''לא השלים".

ב.עבודות, תרגילים, בחינות ביניים ומטלות אחרות
על הסטודנט למלא את כל החובות המוטלות במהלך קורס (הגשת תרגילים ועבודות, בחינות ביניים, השתתפות בניסויים ודרישות נוספות המוטלות על ידי המרצה) במועד הנקבע על-ידי המרצה. סטודנט, אשר לא הגיש את כל העבודות והתרגילים כנדרש, ידווח לו סימול ציון "לא השלים". סטודנט החוזר על קורס, אם כללי תוכנית הלימודים במסגרתה הוא לומד מתירים זאת, חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן שוחרר מחובה זו על ידי מרצה הקורס.

ג. בחינה או עבודת סיום קורס
בחירה בין בחינה לעבודה כמטלת סיום קורס אפשרית רק אם הוצעה על-ידי המרצה לכל תלמידי  הקורס. אם לא הוצעה בחירה, חייבים כל תלמידי הקורס באותה מטלה.

1. קורס שבו מתקיימת בחינה בסיום הסמסטר: קבלת ציון חיובי בקורס מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינה, אלא אם כן צויין במפורש אחרת.

2. קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה מסכמת: המועד האחרון לסיום חובות הקורס הוא המועד שנקבע להגשת העבודה. לסטודנט שלא הגיש את העבודה במועד, ידווח סימול ציון ''לא השלים".

ד. הגשת עבודות
מובאים בזה עיקרי נוהל הגשת עבודות (הנוסח המלא נמצא באתר האינטרנט של המכללה: אודות המכללה - נהלים) וכללים נוספים שהותקנו בנושא.

1. כל עבודה המוגשת ע''י סטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלבי הכנתה.  סטודנט לא יגיש אותה עבודה ביותר מקורס אחד. במקרה שהותרה הגשת עבודה ע''י זוג או קבוצת סטודנטים תוּכן העבודה במשותף באופן שכל אחד מבני הזוג או הקבוצה יתרום תרומה משמעותית לעבודה המשותפת וישלוט שליטה מלאה בכל נושאי העבודה על כל פרקיה. מובהר בזה כי הכללת קטעי חומר שפורסם בכתובים ו/או באינטרנט בעבודה המוגשת ע''י סטודנט, ללא שימוש בכללי הציטוט המקובלים, תיחשב להונאה בעבודה, כמשמעה בתקנון המשמעת של המכללה.

2. על הסטודנט לשמור ברשותו עד קבלת הציון הסופי את כל הנתונים ותוצאות הביניים ששימשו אותו בהכנת העבודה, וכן עותק של העבודה המוגמרת.

3. כל עבודה, פרט לתרגיל, תוגש כשהיא מודפסת. תרגיל ניתן להגיש מודפס או בכתב יד קריא.

4. תרגילים יימסרו לידי המרצה, עבודות סיום קורס ועבודות סמינריוניות יימסרו למזכירות הסטודנטים (המזכירות תנהל רישום של מועדי ההגשה וההחזרה).

5. מועד הגשה של עבודות בקורס נקבע ע''י מרצה הקורס. אם לא קבע המרצה מועד הגשה, יהיה המועד האחרון להגשת העבודה חודשיים מן היום האחרון ללימודים בסמסטר שבו נלמד הקורס שבמסגרתו הוכנה העבודה.

6. רק בעבודה שמשקלה בציון הסופי שלושים אחוזים ומעלה - למעט עבודה סמיריוית ועבודת גמר - ניתן לערער על הציון שניתן לה. את הערעור יש להגיש שבוע מיום מסירת הציון למזכירות.

7. לאחר מתן הציון הסופי לעבודה אין הסטודנט רשאי להגיש עבודה מתוקנת.

9. ציון קורס

ציון קורס נקבע על פי אחד או יותר מבין המרכיבים הבאים: בחינות ביניים, תרגילים ועבודות, השתתפות פעילה בקורס, בחינת סיום קורס, עבודת סיום. מרכיבי הציון הסופי בקורס ומשקלו היחסי של כל אחד מהם מצויינים בתכנית בקורס ומובאים לידיעת הסטודנטים על-ידי המרצה בתחילת כל קורס.

סוגי ציונים:

סוגי ציונים וכללים לשיפורם מפורטים בנוהל "ציונים – סוגי ציונים וכללים לשיפורם". הנוסח המלא של הנוהל נמצא באתר האינטרנט של המכלה: אודות המכללה – נהלים.

9.1 מספריים: בטווח 0-100.

ציון המעבר הנמוך ביותר הינו 60.

9.2 מילוליים (ציון מילולי אינו בעל ערך מספרי על כן אינו משתקלל בממוצע הציונים):

9.2.1 "לא נבחן" – ציון המוענק לסטודנט אשר על אף שהיה זכאי להיבחן, לא נבחן באף אחד ממועדי הקורס.  ציון  "לא נבחן" לא ייחשב  כציון  "נכשל" לצורך מניין הכשלונות.

9.2.2 "עבר" – ציון המוענק לסטודנט, על פי החלטה של רשויות המכללה המוסמכות לכך, במקרים חריגים של אובדן מחברת בחינה וכיו"ב.

9.2.3 "השלים חובותיו" – ציון המוענק לסטודנט שעבר את הקורס, כאשר מטעמים אקדמיים לא מוענק בקורס זה ציון מספרי.

9.2.4 "לא השלים" – ציון המוענק לסטודנט במקרה כאשר לא השלים את כלל המטלות האקדמיות בקורס עד למועד שנקבע, אף אם עבר בהצלחה את הבחינה או במקרה בו לא הגיש הסטודנט את מטלת הסיום בקורס (שאינה בחינה) והשלמת כל המטלות הינה תנאי לקבלת ציון חיובי בקורס. ציון "לא השלים" יופיע רק בציון הסופי. ציון הבחינה יופיע רק ברשימת הציונים המתפרסמת לסטודנטים על גבי לוחות המודעות ובתחנת המידע. ציון הבחינה לא ישתקף בגיליון הציונים.

9.2.5 "טרם נקבע" – ציון זה מתייחס הן לבחינה והן לעבודה. הציון ניתן לסטודנט במקרה שהסטודנט ניגש לבחינה או הגיש עבודה וגורם מוסמך החליט לעכב את מתן הציון או פרסומו.

ציון "טרם נקבע" הינו ציון זמני שיומר בציון אחר, מספרי או מילולי.

9.2.6 "נפסל" – ציון הניתן בעקבות החלטה שיפוטית.

9.2.7 "נכשל" – ציון המוענק לסטודנט במקרה של קורס בעל מספר מטלות, שבו התנאי לקבלת ציון חיובי בקורס הינו השגת ציון חיובי בכל אחת מהמטלות, והסטודנט לא עמד בתנאי זה, אף שעבר בהצלחה את הבחינה. הציון "נכשל" יופיע רק בציון הסופי. ציון הבחינה יופיע רק ברשימת הציונים המתפרסמת לסטודנטים על גבי לוחות המודעות ובתחנת המידע. ציון הבחינה לא ישתקף בגליון הציונים.

9.2.8 "פטור" – ציון המוענק לסטודנט שקיבל פטור מקורס על בסיס לימודים קודמים (במוסד אחר להשכלה גבוהה או במכללה).

10. אפשרות לשיפור ציון "נכשל"/ צבירת כשלונות בקורסים

10.1 בקורסים של התוכנית לתואר "מוסמך" מתקיים מועד בחינה אחד בלבד. לפיכך, סטודנט לתואר "מוסמך" הרשום לקורס המשותף לתוכניות הלימודים לתואר "בוגר" ולתואר "מוסמך" יהיה זכאי להבחן במועד אחד בלבד (אף שבקורס שני מועדי בחינה).
סטודנט שקיבל בקורס ציון נמוך מ-60 יהיה רשאי לתקן את כשלונו פעם נוספת בלבד ע"י הרשמה מחדש לקורס, וזאת במועד המוקדם ביותר שבו הוא מתקיים, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו. סטודנט שנכשל בקורס בחירה אינו חייב לחזור על קורס זה והוא רשאי להחליפו בקורס בחירה אחר.

10.2 חרף האמור בסעיף 10.1 דלעיל, יהיה ראש ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורס או קורסי חובה בתוכנית בהם יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט שנכשל, ואך ורק לסטודנט  שנכשל,  בקורס/ים כאמור להיבחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי. סטודנט  כאמור יהיה רשאי לבחור בין עמידה בבחינה במועד הנוסף לבין הרשמה מחדש לקורס ולהבחן בסופו.  סטודנט שנכשל בקורס, נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בבחינה, לא יהיה זכאי להבחן במועד  נוסף שלאחר כשלונו השני, אף אם  יתקיים בקורס מועד נוסף.

 10.3צבירת כשלונות בקורסים נבחנת בשני הבטים:

10.3.1 כישלון בקורס יחיד –

סטודנט שיצבור שני כשלונות  בקורס יופסקו לימודיו בתוכנית.

10.3.2 כישלונות במכלול:

המספר המירבי של כשלונות שיוכל  סטודנט לצבור בקורסים השונים במהלך לימודיו לתואר לא יעלה על שלושה.

סטודנט שיצבור במהלך לימודיו יותר משלושה  כשלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו בתוכנית.

"כישלון" בקורס פירושו ציון הנמוך מ-60 וכן ציון מילולי  "נכשל".

10.4 בכפוף לאמור בסעיפים 10.1 – 10.3 דלעיל, הרי שבכל הנוגע לזכות השתתפות בבחינות, מועדי בחינות, זכויות בחינה למשרתים במילואים – ראה סעיפי משנה א'-ה' לסעיף 12 לתקנון הלימודים לתואר "בוגר".

11. כללים להענקת מלגות הצטיינות בשנה"ל תשע"ב בגין הישגים בלימודים בשנה"ל תשע

המכללה תעניק מלגות הצטיינות למסיימי שנה א' ו-ב' אשר ישיגו הישגים מעולים בלימודיהם בשנה"ל תש"ע. מלגות ההצטיינות לזוכים יוענקו במהלך סמסטר א' של שנה"ל תשע"ב.

 תנאי סף לזכאות לקבלת מלגת הצטיינות

· מדעי המחשב

שנה א' - צבירה של לפחות 15 נ"ז (לא כולל לימודי השלמה) במהלך שנה זו.

שנה ב' -

צבירה של 15 נ"ז לפחות (לסטודנטים שלא נגשו לבחינת הכשירות).
או
צבירה של 12 נ"ז לפחות ועמידה בבחינות הכשירות. ציון בחינת הכשירות ייכלל בחישוב הממוצע לצורך בדיקת הזכאות למלגת הצטיינות במשקל 10 נ"ז.

· פסיכולוגיה

שנה א' - השלמת מלוא הקורסים שעל הסטודנט להשלים  על פי תוכנית הלימודים, עד תום שנת לימודים זו.

שנה ב' - השלמת מלוא הקורסים שעל הסטודנט להשלים, על פי תוכנית הלימודים, עד לתום שנת לימודים זו.

כל זאת, בכפוף לכך כי ממוצע הציונים המינימאלי במהלך השנה בגינה מוענקת מלגת הצטיינות הינו 85.

סטודנט שיפסיק לימודיו במכללה בשנה"ל תשע"א בטרם השלים לימודיו לתואר, לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות עבור שנה"ל תש"ע.

סטודנט שיורשע בשנת הלימודים תש"ע באחת מעבירות המשמעת המפורטות בסעיף 21 בתקנון משמעת סטודנטים (תשנ"ה) – לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות בגין הישגיו בשנה זו גם אם יעמוד בכל הדרישות האקדמיות לקבלת המלגה, אלא אם כן החליטו הממונה על המשמעת או נשיא המכללה להעניק לו את מלגת הצטיינות על אף הרשעתו.

12. הפסקת לימודים על ידי הסטודנט

סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב למלא טופס בקשה ל"הפסקת לימודים" ולהגישו למזכירות סטודנטים. הטופס נמצא במזכירות הסטודנטים ובאתר האינטרנט של המכללה (קישור: מגמה – טפסים). על הסטודנט לוודא קבלת אישור ההודעה על הפסקת לימודים ממזכירות הסטודנטים. סטודנט שלא נרשם לקורסים עד ליום האחרון של הרישום המאוחר ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך. בחוברת "שכר לימוד" הנשלחת לסטודנט לקראת כל שנת לימודים, מפורטים הכללים להחזר כספי במקרה של הפסקת לימודים. תקופות הפסקות לימודים נכללות בפרקי הזמן המירביים לסיום התואר ולעמידה בדרישות אקדמיות (כגון: "פטור" באנגלית ובעברית).

13. חידוש לימודים

סטודנט שהפסיק לימודיו, אף למשך סמסטר אחד, חייב בהליך חידוש לימודים. בקשה לחידוש לימודים יש להגיש לראש מינהל סטודנטים לכל המאוחר חודש לפני תחילת הסמסטר בו מתכוון הסטודנט לחדש לימודיו.

תקנות:

א. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות אינו רשאי לחדש לימודיו בתוכנית הלימודים בה למד.

ב. סטודנט אשר לא הגיע לרמת "פטור" בעברית או באנגלית תוך פרק הזמן הנדרש, אינו זכאי לחדש לימודיו בתוכנית עד להשלמת החובה הנ"ל.

ג. מי שהתחיל בלימודים ולא סיים לפחות קורס חובה אחד מקורסי תוכנית הלימודים בציון "עובר" קודם שהפסיק לימודיו אינו זכאי לחידוש לימודים ועליו לעבור הליכי רישום וקבלה כמועמד חדש.

ד. על מחדש הלימודים תחול תוכנית הלימודים הנוהגת בעת החידוש.

ה. תקופות של הפסקת לימודים נכללות בפרק הזמן המירבי של הלימודים לתואר.

ו. במקרה של הפסקת לימודים של עד שנתיים, יוכרו הקורסים שנלמדו לפני ההפסקה. במקרה של הפסקת לימודים לפרק זמן העולה על שנתיים אך נופל מארבע שנים, יובא נושא ההכרה בקורסים להחלטת מוסדות המכללה.

14. הפסקת לימודים על ידי המכללה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות

סטודנט שלא סיים בהצלחה את כל חובות שנת לימודים (או שלב לימודים) כמוגדר בתוכנית הלימודים, אינו זכאי להמשיך לימודיו, אלא אם כן תקנות יחידת הלימודים אליה משתייך הוא מאפשרות רישום נוסף לקורס בו נכשל.

סטודנט שלא סיים את לימודיו לקראת התואר תוך ארבע שנים מתחילתם אינו זכאי להמשיך לימודיו.

על הפסקת לימודים מטעמים אקדמיים  יוחלט בקרות אחד מאלה: 

* צבירת כשלונות מעבר למותר - ראה סעיף 10.3(נוסח חדש) דלעיל

* אי סיום חובות הלימודים  תוך ארבע שנים ממועד תחילת הלימודים

15. שקלול ציון גמר לתואר "מוסמך"

כל יחידת לימוד מוסמכת לקבוע את אופן שקלול ציון הגמר לתואר "מוסמך", על מרכיביו השונים: קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינרים פרויט בחינת כשירות/עבודת גמר. לא ניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון הגמר וקבלת אישור הזכאות לתואר.

הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

כללים להענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה לסטודנט שסיים לימודיו לתואר "מוסמך" מפורטים ב"נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה" לסטודנטים שסיימו לימודיהם בתואר "בוגר" ובתואר "מוסמך".

16. אישורי לימודים

תנאי לקבלת אישורי לימודים הוא הסדרת שכר לימוד כנדרש.

סוגי האישורים:

א. גיליון ציונים

א.1. גיליון ציונים המוצא במהלך הלימודים משקף את מצבו של הסטודנט בלימודים וכולל מידע על מעמדו האקדמי, הישגיו בלימודים (ציון אחרון בכל רישום לקורס) ופרוט כל הקורסים אליהם נרשם, כולל קורסים חוזרים.

א.2. (1) בגיליון ציונים המוצא לאחר מתן אישור זכאות לתואר יופיע רק הציון האחרון בכל קורס.

       (2) מסומנים קורסי בחירה שלא נכללים בחישוב ציון הגמר (קורסי בחירה עודפים).

ב. אישור מצב לימודים

מפרט את יתרת חובות הסטודנט לתואר וניתן רק לסטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של לימודיהם.

ג. אישור זכאות לתואר

ראה סעיף 18 שלהלן.

17. זכאות לתואר

סטודנט אשר סיים את כל חובותיו לתואר יגיש בקשה לקבלת אישור זכאות לתואר. לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. המועד המאוחר ביותר להגשת בקשה לאישור זכאות לתואר הוא ארבע שנים מיום תחילת הלימודים. מועד הזכאות לתואר הוא היום בו השלים הסטודנט את חובת לימודיו האחרונה.

18. סדרי הבחינה - הנחיות לנבחן:

על הנבחן להישמע לכל הוראה הניתנת על ידי המשגיח בתוקף תפקידו.

על הנבחן להבחן רק בחדר שבו הוא רשום. על הנבחן להכנס לחדר הבחינה 15 דקות לפני מועד תחילתה. נבחן לא  יורשה להכנס  לחדר הבחינה  אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר התחלתה, בתנאי שאיש מהנבחנים לא עזב את חדר הבחינה בפרק זמן זה.

בעת כניסתו לבחינה יציג הנבחן בפני המשגיח תעודה מזהה רשמית הנושאת תצלום של הנבחן. נבחן שנכנס לחדר הבחינה ייחשב כמי שנבחן במועד זה. נבחן כאמור לעיל שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילא את פרטיו האישיים על גבי המחברת והחזיר את טופס הבחינה. ציונו בבחינה יהיה "0".

נבחן לא יעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה, כולל יציאה לשרותים. בבחינות שאורכן שעתיים ומעלה, תותר יציאה לשירותים לאחר 90 דקות מתחילת הבחינה (להוציא מקרים מיוחדים, על-פי אישור רפואי וכן נשים בהריון). במחצית השעה האחרונה של הבחינה נאסר על הנבחן לצאת לשירותים. כל יציאה מחדר הבחינה תעשה רק באישור המשגיח ובליוויו.

במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על-ידי המרצה.

על הנבחן להקפיד לנהוג במהלך הבחינה על פי הוראות לנבחן המפורטות בנספח א' לנוהל: "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידת הלימוד של המכללה"-12-003. סטודנט שינהג בניגוד להוראות אלה צפוי להעמדה לדין משמעתי.

סידורים מיוחדים לסטודנטים שאינם דוברי עברית:

נבחן שהוא עולה חדש (מי שהגיע לישראל בתקופה של חמש השנים שקדמו למועד הבחינה) או מי שסיים את לימודיו בבי"ס תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית, זכאי לתוספת של חצי שעה מעבר לזמן הבחינה הנערכת בעברית. נבחן כאמור יציג אישור מתאים בפני המשגיח לפני תחילת הבחינה.

סטודנט שאושרה לו התאמה בבחינה בשל ליקוי למידה או בעיה תפקודית (תוספת זמן או סידורים מיוחדים) יציג האישור הנדרש למשגיח, לפני תחילת הבחינה.

נוהל "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידת הלימוד של המכללה"-12-003, מתפרסם באתר האינטרנט של המכללה (בפרק "אודות המכללה" - קובץ נהלים) ומומלץ לסטודנט לעיין בו.

19. משמעת

הלימודים במכללה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המוסד ואת המעמד של סטודנט מכללה. על הסטודנטים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים במכללה ומחוצה לה. מעשה או מחדל ייחשבו כעבירה משמעתית במקרים כגון:

- אי-ציות לתקנונים ונהלים הנקבעים על-ידי רשויות המכללה או אי-מילוי הוראות עובדיה או מוריה הניתנות  במסגרת תפקידם וסמכותם.

- אי-הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות-בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר ואחרות; וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פנייה בכתב או בעל פה לרשויות המכללה.

- התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן במורים ובעובדים;

- התנהגות הפוגעת בסטודנטים אחרים;

- בעבירת משמעת הינם כבדים, עד כדי פסילת ציונים בקורסים, הרחקה מלימודים לתקופות ארוכות, ואף לצמיתות. תקנון משמעת מתפרסם באתר האינטרנט של המכללה (בפרק אודות המכללה – קובץ נהלים) ומומלץ לכל סטודנט לעיין בו.

20. הפסקת לימודים של סטודנט במכללה שהתנהגותו, הנובעת ממצב בריאותו, גורמת להפרעה ממושכת ובלתי נסבלת לתקינות הלימודים ולפעילות האקדמית במכללה וכן הפסקת לימודים במכללה של סטודנט התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה, שיימצא כבעל אישיות בלתי מתאימה לעיסוק בתחום הפסיכולוגיה, תיעשה על פי "נוהל מצב בריאותם של סטודנטים במכללה   (12-005)". 

לראש הדף  |  שלח לחבר  |  גירסה להדפסה


קמפוס האקדמית תל אביב-יפו, רח' רבנו ירוחם 2, ת"א-יפו. טל' ליצירת קשר 6086*  |  מפת הגעה  |  webmaster@mta.ac.il
פותח ע"י malam-team